Jogi nyilatkozatok és adatvédelmi irányelvek

Az oldal tulajdonosa: Fürjes Orsolya Réka 

Számlázás a párommal közös egyéni vállalkozáson keresztül történik.
Vállalkozói név: Vigh Szabolcs Endre ev
Nyilvántartási szám: 55983912
Adószám: 57361019-1-33

 

Kapcsolat:
E-mail:
furjes.orsolya@arcszinter.hu
Csobánka

Tárhely szolgáltató: Szalaghári Éva egyéni vállalkozó

A jelen weboldalon található valamennyi szöveges tartalom Fürjes Orsolya szellemi tulajdona. Más weboldalakon, írott sajtóban vagy reklámanyagokban, illetve minden más területen való felhasználásuk kizárólag a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye mellett legális. Minden jogosulatlan felhasználás napidíjat von maga után, ami nettó 30 000 HUF/kép, vagy mondat naponta.

Az illusztrációk forrása: a képeknél megjelölt fotósok, illetve Fürjes Orsolya saját szellemi termékei, további felhasználásuk tiloskizárólag a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye mellett legális.

Feliratkozás, regisztrálás

Fürjes Orsolya, az Arcszíntér oldal tulajdonosa (továbbiakban: Adatkezelő) személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően, hozzájárulás alapján gyűjti és kezeli az online letölthető videókra, dokumentumokra és hírlevelekre feliratkozott felhasználók, illetve vásárlás során az oldalon regisztráltak (továbbiakban: feliratkozott) személyes adatait. A feliratkoztatás célja az információátadás, eDM, reklám, ajánlatok átadása és az Arcszíntér oldal bármely tartalmának kiegészítésére, frissülésére szolgáló tájékoztatás.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, a hírlevél feliratkoztatás során és a vásárlás során történő regisztrációk által megszerzett személyes adatokat harmadik személynek illetve cég részére nem adja ki semmilyen módon és semmilyen célra.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a feliratkozott felhasználóknak a csoportban illetve csoportba lépéskor megadott és kezelt személyes adatait, fokozottan ügyel a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Bárkinek felvilágosítást ad a róla tárolt adatokról, illetve kérésére módosítja vagy törli adatait. Adatai módosítását, illetve törlését a feliratkozott bármikor kérheti a furjes.orsolya@arcszinter.hu címre írva.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden  esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 • a) az adatgyűjtés ténye
 • b) az érintettek köre,
 • c) az adatgyűjtés célja,
 • d) az adatkezelés időtartama,
 • e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 • g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A feliratkozott felhasználó a hírlevél feliratkozásnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez a feliratkoztató oldalon, űrlapon talált “Szuper, feliratkozom!” vagy “Kérem a videót!”  gomb megnyomásával, mellyel együtt elfogad mindennemű tájékoztatást, feltételt.

A kezelt adatok köre: a feliratkozott felhasználók által megadott, a letölthető videó teljesítéséhez és hírlevél küldéshez szükséges adatok: e-mail cím, keresztnév

A feliratkozott, regisztráló látogató kérelmezheti az adatkezelőnél:

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A feliratkozáshoz kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a feliratkozott felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a feliratkozott felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Vásárlás

Az esküvői szolgáltatásoknál a megrendelt csomag 30%-a foglalóként kérem el, így biztosítva a megrendelőt, hogy arra a napra nem vállalok másik esküvőt. A foglaló lemondás esetén nem jár vissza. Vis major esetében részemről visszatérítés történik. A foglalás a próbasmink nevű szolgáltatás megrendelésével történik. A próbasmink kifizetése után egyeztetésbe kezd a szolgáltató a az esküvői smink, sminkek helyszínéről, időpontjáról, az elkészítendő sminkek számáról, melyről külön megegyezés születik a két fél között, amit szerződésben rögzítenek. Minden esetben a tényleges esküvő előtt kell rendezni a megrendelt szolgáltatások árát. 

A megrendelt szolgáltatásokról e-számla érkezik a Billingo.hu oldalról. Az e-számla környezetbarát, nyomtatás és aláírás nélkül is érvényes. A számla minden esetben tartalmazza a megrendelt szolgáltatásokat, termékeket.

A megrendelt szolgáltatásokat két féle módon lehet fizetni:

 1. Előre utalással az alábbi bankszámlára:  
  Fürjes Orsolya 16200010-10053078
 2. Egyes esetekben készpénzben Fürjes Orsolya részére a helyszínen

 

Általános Szerződési Feltételek

arcszinter.hu
hatályos: 2021.05.20-tól visszavonásig

I. A Szolgáltató

Neve: Vigh Szabolcs Endre Egyéni Vállalkozó
Székhelye: 2014 Csobánka Rózsa utca 2.
Levelezési címe: 2014 Csobánka Rózsa utca 2.
Adószáma: 57361019-1-33
Képviselője: Fürjes Orsolya Réka
E-mail címe: furjesorsolya@arcszinter.hu
Tárhelyszolgáltató: Szalaghári Éva ev.

II. A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan, 18 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy ami részére a Szolgáltató által ezen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. (Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen „Szerződő Felek vagy Felek”)

A Megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás vagy termékek megrendelésével,  igénybe vételével (a honlap használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt összes feltételt.

III. A szolgáltatás tárgya, megrendelés

A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi, a honlapon aktuálisan található szolgáltatás és a kapcsolódó termékek (a továbbiakban együttesen: „termék”).

A termék megrendelését kizárólag elektronikus úton lehet leadni. A Szolgáltató egyéb módon (telefonon, faxon, e-mailen, levélben) leadott megrendeléseket nem fogad el.

Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a termékkel kapcsolatos adatok (különösen a termék ára, elérhetősége, leírása) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve abban az esetben, ha azok akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk. 

Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.)  kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A megrendelés leadása regisztrációhoz nem kötött. A honlapon történő megrendelés esetén a megrendelt termékhez esetlegesen járó bónuszt a Szolgáltató térítésmentesen bocsátja a megrendelő rendelkezésére. A termékhez járó bónuszt Szolgáltató bármikor és bármilyen formában jogosult egyoldalúan – saját mérlegelése alapján – módosítani vagy akár megszüntetni.

A termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi személyes adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

 • vezetéknév és keresztnév
 • e-mail cím
 • mobilszám annak érdekében, hogy szükség esetén egyeztethessek a szolgáltatás helyszínéről, a kiszállításkor a futár érthesíthesse a Megrendelőt
 • cégnév (amennyiben cégnévre kéri a számlát)
 • számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám)
 • postázási cím ha nem egyezik meg a számlázási címmel (utca, házszám, város, irányítószám)

A termék megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál a termék megrendelésére  banki előreutalásos fizetésre, valamint készpénzes fizetésre van lehetőség. Az utaláshoz szükséges adatok:

Magnet Bank Zrt
Fürjes Orsolya
16200010-10053078

A termék megvásárlásról szóló számlát Megrendelő elektronikusan (e-számla formájában) kapja kézhez.

Az árak bruttó árak és forintban értendők.

Szolgáltató mindenkori kézbesítő és logisztikai partnereiről Megrendelő az „Adatvédelmi irányelveink” menüpont alatt tájékozódhat.

A rendeléseket a Szolgáltató a következő 2 munkanapon belül dolgozza fel. Mindennap  12:00 óráig beérkezett és kifizetett termék 2 napon belül postázásra kerül, amennyiben készleten van.

MPL futárszolgálat: 1390 Ft
GLS futárszolgálat: 1790 Ft

Ingyenes kiszállítás: 30 000 Ft feletti termékvásárlás esetén a szolgáltató a postaköltséget átvállalja.

Megrendelő a rendeléskor megadott adatait a kiszállítás megkezdését megelőzően bármikor módosíthatja.
A megrendelés interneten kötött, aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

Ezen szerződés nyelve a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadóak rá.
A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit a honlap tartalmazza. A honlap és a termék téves értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt terméket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Megrendelő részére

IV. Elállás, felelősség

Megrendelő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 30 naptári napon belül. Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Megrendelő elállási jogát a megrendelés visszaigazolásának (szerződés megkötésének napja) és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Szolgáltató köteles Megrendelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríteni a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék vételárát és a szállítási költséget csak akkor áll Szolgáltató módjában visszatéríteni, ha a Megrendelő a terméket visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt az elállási szándék bejelentésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

Szolgáltató elállás esetén a visszatérítendő összeget az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazva rendezi, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

„A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” – 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. alapján online tanfolyamok és tréningek esetén a megrendeléstől való elállásra mindaddig lehetőség van, amíg az online tanfolyam vagy tréning teljes anyagát tartalmazó linket el nem küldtük a megrendelőlapon feltüntetett e-mail címre. Ezt követően a vásárlástól való elállást nem tudjuk elfogadni. Kozmetikumok lévén ez kizárólag akkor teljesülhet, ha a kozmetikumot nem nyitja ki a vásárló, különben kinyitás esetén nem állhat el a vásárlástól.

V. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése alapján a weboldal szerzői műnek minősül, és annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található szoftveres és grafikai megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Fürjes Orsolya Réka Egyéni Vállalkozó. Minden jogosulatlan felhasználás napidíjat von maga után, ami nettó 30 000 HUF/kép, vagy mondat naponta.

Értelmező rendelkezések

Ebben a tájékoztatóban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

– adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

– adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

– adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése;

– adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

– adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

– adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

– adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

– adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

– adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

– adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

– bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

– EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

– érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

– harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

– harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

– hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

– kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;

– közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

– különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a
szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; – nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; – személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

– tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

– adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 – közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó
adat.

ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés). Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a célmegvalósulásához szükséges mértékben
és ideig. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy ön- kormányzati rendelet határozza meg. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges.
Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

ADATKEZELÉS

I. ÜZENETKÜLDÉS, KAPCSOLATFELVÉTEL

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldalon történő üzenetküldés, kapcsolatfelvétel, mint adatkezelések körében a következőket: a) az adatgyűjtés ténye, b) az érintettek köre, c) az adatgyűjtés célja, d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
SZEMÉLYES ADAT: Név, email cím, telefonszám -> AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Kapcsolattartás, azonosítás.
SZEMÉLYES ADAT: Az üzenetküldés időpontja -> AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: technikai adat
SZEMÉLYES ADAT: Az üzenetküldéskori IP cím -> AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: technikai adat

3. Az érintettek köre: A weboldalon üzenetet küldő valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az ügy elintézésig tart az adatkezelés.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: – postai úton a 2014 Csobánka Rózsa utca 2. címen, – e-mail útján a furjes.orsolya@arcszinter.hu e-mail címen,

7. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

8. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó: Mailerlite hírlevélszolgáltató –  (https:www.mailerlite.com)

II. INFO ANYAGOK LETÖLTÉSE, HÍRLEVÉLKÜLDÉS

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató (jelen esetben egyben Adatkezelő) reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a feliratkozáskor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a csoportban történő regisztrációt követő info anyagok és hírlevél küldése, mint adatkezelések körében a következőket:

 • a) az adatgyűjtés ténye,
 • b) az érintettek köre,
 • c) az adatgyűjtés célja,
 • d) az adatkezelés időtartama,
 • e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

5. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

SZEMÉLYES ADAT: Név, email cím -> AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Újdonságok, hírek, info anyagok, ajánlatok küldése.
SZEMÉLYES ADAT: A regisztráció időpontja -> AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: technikai adat
SZEMÉLYES ADAT: Az üzenetküldéskori IP cím -> AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: technikai adat

6. Az érintettek köre: A csoportban belépő, feliratkozó valamennyi érintett.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig, kilépésig tart az adatkezelés.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők, adatfeldolgozók személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen  leiratkozhat a feliratkozott hírlevélről.

10. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó: Mailerlite hírlevélszolgáltató – (mailerlite.com)

11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

“A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. ”

Kapcsolatok és egyéb adatkezelések

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
megkeresése esetén a Honlaptulajdonos/Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5. A Honlaptulajdonos/Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatbiztonság

1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (SSL titkosítás), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen – a jogosulatlan hozzáférés, – a megváltoztatás, – a továbbítás, – a nyilvánosságra hozatal, – a törlés vagy megsemmisítés, – a véletlen megsemmisülés és sérülés, – az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik: – a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről, – a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, – a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

– a jogosult számára rendelkezésre álljon, – hitelessége és hitelesítése biztosított, – változatlansága igazolható legyen.
7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között – a számítástechnikai csalás, – a kémkedés, – a számítógépvírusok, – a spam-ek, – a hack-ek – és egyéb támadások ellen.

Az érintettek jogai

1. Az érintett kérelmezheti Adatkezelőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

3. Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

5. Felhasználó kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

6. Adatkezelő, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

7. Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8. Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat

1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Szolgáltató/adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Amennyiben a Felhasználó Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés

1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

6. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével

történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj

1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

2. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

3. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült: -1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről – 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről – 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól – 2011. évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezésérő

Frissítve: 2021.05.20.